Nếu lấy chức năng liểm toán làm tiêu chí phân loại thì kiểm toán được phân thành:

Nếu lấy chức năng liểm toán làm tiêu chí phân loại thì kiểm toán được phân thành:

A. Kiểm toán tuân thủ.

B. Kiểm toán báo cáo tài chính.

C. Kiểm toán hoạt động.

D. Bao gồm tất cả các câu trên.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng