Nếu lấy chức năng kiểm toán làm tiêu chí phân loại thì kiểm toán được phân thành:

Nếu lấy chức năng kiểm toán làm tiêu chí phân loại thì kiểm toán được phân thành:

A. Kiểm toán tuân thủ

B. Kiểm toán báo cáo tài chính

C. Kiểm toán hoạt động

D. Tất cả nội dung trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng