Nếu khả năng của mọi phần tử trong tổng thể được chọn vào mẫu là như nhau thì đó là cách chọn?

Nếu khả năng của mọi phần tử trong tổng thể được chọn vào mẫu là như nhau thì đó là cách chọn?

A. Hệ thống

B. Phi xác xuất

C. Ngẫu nhiên

D. Theo khối

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng