Nếu hàm được gọi trước khi nó định nghĩa thì điều kiện là gì 

Nếu hàm được gọi trước khi nó định nghĩa thì điều kiện là gì 

A. Kiểu trả về của hàm phải là kiều void

B. Kiểu đầu vào của hàm phải là kiểu void

C. Trước khi gọi hàm nó phải được khai báo

D. Hàm chỉ trả về kiểu dữ liệu boolean

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: