Nếu chỉ lấy chủ thể tiến hành kiểm toán làm tiêu chí để phân loại thì kiểm toán được phân thành:

Nếu chỉ lấy chủ thể tiến hành kiểm toán làm tiêu chí để phân loại thì kiểm toán được phân thành:

A. Kiểm toán độc lập.

B. Kiểm toán nhà nước.

C. Kiểm toán nội bộ.

D. Bao gồm tất cả các câu trên.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng