Nêu các chức năng của tầng Presentation:

Nêu các chức năng của tầng Presentation:

A. Mã hoá dữ liệu

B. Giải mã dữ liệu

C. Phân đoạn dữ liệu

D. Đánh địa chỉ logic mạng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: