Nếu biến chr có kiểu dữ liệu char (Character) thì câu lệnh if nào sau đây đúng cú pháp?

Nếu biến chr có kiểu dữ liệu char (Character) thì câu lệnh if nào sau đây đúng cú pháp?

A.  if (chr = “a”)

B. if (chr = ‘a’)

C. if (chr == “a”)

D. if (chr == ‘a’)

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: