Nếu $a = 12 thì câu lệnh sau: ($a == 12) ? 5 : 1 có kết quả là?

Nếu $a = 12 thì câu lệnh sau: ($a == 12) ? 5 : 1 có kết quả là?

A. 12

B. 1

C. Error

D. 5

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: