Nếu 4 PCs kết nối với nhau thông qua HUB, cần bao nhiêu địa chỉ IP cho 5 trang thiết bị mạng này?

Nếu 4 PCs kết nối với nhau thông qua HUB, cần bao nhiêu địa chỉ IP cho 5 trang thiết bị mạng này?

A. 5

B. 4

C. 2 

D. 1

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags:

Nếu 4 PCs kết nối với nhau thông qua HUB thì cần bao nhiêu địa chỉIP cho 5 trang thiếi bị mạng này?

Nếu 4 PCs kết nối với nhau thông qua HUB thì cần bao nhiêu địa chỉIP cho 5 trang thiếi bị mạng này?

A. 1

B. 3

C. 4

D. 2

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: