Nút duyệt có trong màn hình Danh mục từ điển:

Nút duyệt có trong màn hình Danh mục từ điển:

A. Kết chuyển Lỗ Lãi

B. Danh mục từ điển

C. Cập nhật chứng từ

D. Báo cáo

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng