Nội dung công việc kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước không bao gồm nội dung nào sau đây?

Nội dung công việc kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước không bao gồm nội dung nào sau đây?

A. Kế toán dự toán chi NSNN

B. Kế toán các quỹ tài chính

C. Kế toán tài sản cố định

D. Kế toán thu – chi NSNN

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng