n = ‘5’

n = ‘5’

n trong đoạn sau là kiểu dữ liệu nào?

A. integer

B. string

C. tuple

D. operator

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: