mysql_pconnect() dùng để

mysql_pconnect() dùng để

A. Tạo kết nối tới db

B. Tạo kết nối tới db và liên kết SQL vẫn không đóng lại sau khi các câu lệnh được thực thi

C. Tạo kết nối tới db và liên kết SQL tự động đóng lại sau khi các câu lệnh được thực thi

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: