mylist=[1, 5, 9, int(‘0’)]

mylist=[1, 5, 9, int(‘0’)]

print(sum(mylist))

Đâu là output của đoạn code dưới đây?

A. 16

B. 15

C. 63

D. Không có đáp án đúng.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: