“My Variable” is a valid identifier in C++.

“My Variable” is a valid identifier in C++.

A. TRUE

B. FALSE

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: