Muốn liên kết xHTML với 1 file định nghĩa CSS ta dùng dòng nào sau đây?

Muốn liên kết xHTML với 1 file định nghĩa CSS ta dùng dòng nào sau đây?

A.

B. mystyle.css

C.

D. Tất cả các câu trên đều sai.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Muốn liên kết xhtml với 1 file định nghĩa css ta dùng dòng nào sau đây?

Muốn liên kết xhtml với 1 file định nghĩa css ta dùng dòng nào sau đây?

A.

B. mystyle.css

C.

D. Tất cả các câu trên đều sai.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags:

Muốn liên kết xhtml với 1 file định nghĩa css ta dùng dòng nào sau đây?

Muốn liên kết xhtml với 1 file định nghĩa css ta dùng dòng nào sau đây?

A.

B. mystyle.css

C.

D. Tất cả các câu trên đều sai.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: