Muốn liên kết file HTML với file định nghĩa CSS ta dùng dòng nào sau đây?

Muốn liên kết file HTML với file định nghĩa CSS ta dùng dòng nào sau đây?

A.

B. mystyle.css

C.

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: