Muốn hệ thống mạng hoạt động hiệu quảngười ta thường?

Muốn hệ thống mạng hoạt động hiệu quảngười ta thường?

A. Tăng số lượng Collision Domain, giảm kích thước các Collision Domain

B. Tăng số lượng Collision Domain, tăng kích thước các Collision Domain

C. Giảm số lượng Collision Domain, giảm kích thước các Collision Domain

D. Giảm số lượng Collision Domain, tăng kích thước các Collision Domain

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: