Muốn chạy được chương trình java, chỉ cần cài phần mền nào sau đây?

Muốn chạy được chương trình java, chỉ cần cài phần mền nào sau đây?

A. Netbeans

B. Eclipse 

C. JDK  

D. Java Platform

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

 Đáp án đúng là:  : Java Platform

Vì: Netbeans hoặc Eclipse  là môi trường lập trình, chứ không phải để chạy ứng dụng Java.

JDK ở đáp án C là để phát triển ứng dụng Java.

Java Platform là vừa đủ để chạy ứng dụng Java.

Tags: