Mục tiêu kiểm toán nguồn vốn không bao gồm nội dung nào:

Mục tiêu kiểm toán nguồn vốn không bao gồm nội dung nào:

A. Xem xét tính đầy đủ, hợp lí của các nguồn vốn và việc ghi chép các nghiệp vụ trong hệ thống kế toán (việc đảm bảo độ tin cậy đối với quá trình hạch toán).

B. Tính toán tỉ trọng của từng loại nguồn vốn, nhu cầu về vốn và xác định nguồn bù đắp…

C. Sự đánh giá đúng đắn các nguồn vốn bằng ngoại tệ, việc phân loại hợp lí các nguồn vốn của đơn vị.

D. Xem xét, đánh giá tính trung thực, tính hợp lí số liệu của các nguồn vốn đã được trình bày trên báo cáo tài chính;

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng