Mục tiêu của việc thực hiện phân tích sơ bộ trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán là nhận diện sự tồn tại của:

Mục tiêu của việc thực hiện phân tích sơ bộ trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán là nhận diện sự tồn tại của:

A. Các nghiệp vụ và sự kiện bất thường.

B. Các hành vi không tuân thủ không được phát hiện do kiểm toán viên nội bộ yếu kém.

C. Các nghiệp vụ với những bên liên quan.

D. Các nghiệp vụ được ghi chép nhưng không được xét duyệt.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng