Mục nào sau đây không bao gồm trong tài liệu SRS?

Mục nào sau đây không bao gồm trong tài liệu SRS?

A. Yêu cầu chức năng

B. Yêu cầu phi chức năng

C. Mục tiêu thực hiện

D. Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: