Mục nào liên quan tới phân tích người dùng:

Mục nào liên quan tới phân tích người dùng:

A. Mô hình hệ thống của người dùng

B. Trong tình huống đặc trưng thì người dùng thực hiện công việc gì?

C. Những feedback từ việc đánh giá của người dùng

D. Nếu người dùng xảy ra lỗi thì hậu quả như thế nào?

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: