Mục nào không phải là một loại kiến trúc (style): kiến trúc:

Mục nào không phải là một loại kiến trúc (style): kiến trúc:

A. Luồng dữ liệu

B. Kiến trúc ngữ cảnh

C. Gọi trả về

D. Tầng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: