Mục nào không là một phần của kiến trúc phần mềm:

Mục nào không là một phần của kiến trúc phần mềm:

A. Chi tiết giải thuật

B. Cơ sở dữ liệu

C. Thiết kế dữ liệu 

D. Cấu trúc chương trình

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: