Mục nào không là đặc trưng chung trong các phương pháp thiết kế:

Mục nào không là đặc trưng chung trong các phương pháp thiết kế:

A. Quản lý cấu hình

B. Ký hiệu thành phần chức năng

C. Nguyên tắc đánh giá chất lượng 

D. Heuristic tinh chế

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: