Mức độ ưu tiên khi áp dụng CSS là:

Mức độ ưu tiên khi áp dụng CSS là:

A. External CSS < Internal CSS < Inline CSS

B. Inline CSS < Internal CSS < External CSS

C. Internal CSS < External CSS < Inline CSS

D. Inline CSS < External CSS < Internal CSS

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags:

Mức độ ưu tiên khi áp dụng CSS là:

Mức độ ưu tiên khi áp dụng CSS là:

A. External CSS < Internal CSS < Inline CSS

B. Inline CSS < Internal CSS < External CSS

C. Internal CSS < External CSS < Inline CSS

D. Inline CSS < External CSS < Internal CSS

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: