Mức độ một module kết nối với các module khác chỉ tới:

Mức độ một module kết nối với các module khác chỉ tới:

A. Tính liên kết (coupling)

B. Tính kết dính (cohesion) 

C. Chỉ đến chi phí tích hợp

D. Chỉ đến chi phí phát triển

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: