Mục đích của việc chuẩn hoá mạng máy tính là:

Mục đích của việc chuẩn hoá mạng máy tính là:

A. Mở rộng khả năng trao đổi thông tin giữa các mạng khác nhau

B. Các giao thức và kỹ thuật của mỗi tầng có thể nghiên cứu và triển khai độc lập

C. Mỗi tầng được xây dựng dựa trên cơ sở tầng kế liền trước đó

D. A và C đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: