Mục đích của tham chiếu chéo những yêu cầu (ma trận) trong tài liệu thiết kế là nhằm:

Mục đích của tham chiếu chéo những yêu cầu (ma trận) trong tài liệu thiết kế là nhằm:

A. Cho phép người quản lý theo dõi năng suất của nhóm thiết kế 

B. Xác minh là tất cả các yêu cầu đã được xem xét trong thiết kế

C. Chỉ ra chi phí kết hợp với mỗi yêu cầu

D. Cung cấp cho việc thực thi tên của những nhà thiết kế cho mỗi yêu cầu

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: