Mục đích của sequence number trong TCP header là gì?

Mục đích của sequence number trong TCP header là gì?

A. Tập hợp các segments vào data

B. Định danh các ứng dụng ở tầng Application

C. Xác định số byte kế tiếp

D. Hiển thị số byte tối đa cho phép truyền trong 1 session

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: