Mục đích của port trong bộ giao thức TCP/IP là gì?

Mục đích của port trong bộ giao thức TCP/IP là gì?

A. Xác định bắt đầu quá trình bắt tay ba bước

B. Ráp các segments vào đúng thứ tự

C. Định danh số gói tin được truyền không cần ACK

D. Cho phép nhiều ứng dụng kết nối cùng thời điểm

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: