Mục đích của kiểm toán BCTC là để tăng độ tin cậy của BCTC được kiểm toán?

Mục đích của kiểm toán BCTC là để tăng độ tin cậy của BCTC được kiểm toán?

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Vì mục đích của kiểm toán BCTC là để làm tăng độ tin cậy của người BCTC