Mục đích chính của các câu lệnh import là….

Mục đích chính của các câu lệnh import là….

A.  Để tham chiếu tới các lớp mà không cần tiền tố

B. Để tránh thực hiện lời gọi tới các phương thức

C. Để gọi tới các ảnh mà bạn muốn sử dụng

D. Để tránh khỏi phải khai báo biến

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: