Muốn khai báo hằng số PI  trong Java thì dùng câu lệnh nào sau đây?

Muốn khai báo hằng số PI  trong Java thì dùng câu lệnh nào sau đây?

A. final constant double PI = 3.14159;

B. final PI = 3.14159;

C. final double PI = 3.14159;

D. constant double PI = 3.14159;

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: