Mua máy photocopy bằng tiền mặt: 20.000 bằng nguồn kinh phí hoạt động:

Mua máy photocopy bằng tiền mặt: 20.000 bằng nguồn kinh phí hoạt động:

A. Nợ TK 211: 20.000Có TK 111: 20.000

B. Nợ TK 211: 20.000Có TK 111: 20.000

C. Nợ TK 211: 20.000Có TK 461: 20.000

D. Nợ TK 661: 20.000Có TK 461: 20.000

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Mua máy photocopy bằng tiền mặt: 20.000 bằng nguồn kinh phí hoạt động:

Mua máy photocopy bằng tiền mặt: 20.000 bằng nguồn kinh phí hoạt động:

A. BT1:Nợ TK 211: 20.000Có TK 111: 20.000

BT2: Nợ TK 661: 20.000Có TK 466: 20.000

B. Nợ TK 211: 20.000 Có TK 111: 20.000

C. Nợ TK 211: 20.000 Có TK 461: 20.000

D. Nợ TK 661: 20.000 Có TK 461: 20.000

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng