Mua chưa trả tiền nguyên liệu vật liệu nhập kho kế toán ghi:

Mua chưa trả tiền nguyên liệu vật liệu nhập kho kế toán ghi:

A. Nợ TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu , Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu ghi chi

B. Nợ TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu , Có TK 331 – Phải trả người bán; Đồng thời ghi Nợ TK 3371 – Tạm thu kinh phí hoạt động bằng tiền, Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu ghi chi

C. Nợ TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu , Có TK 331 – Phải trả người bán

D. Nợ TK 152 Nguyên liệu, vật liệu, Có TK 112 – Tiền gửi ngân hàng, kho bạc

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng