Mua chịu nguyên vật liệu nhập kho kế toán ghi:

Mua chịu nguyên vật liệu nhập kho kế toán ghi:

A. Bên nợ TK nguyên liệu vật liệu (152)

B. Bên có TK phải thu của khách hàng (3111)

C. Bên có TK phải trả người cung cấp (3311)

D. (a) và (c)

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Mua chịu nguyên vật liệu nhập kho kế toán ghi, chọn 2 đáp án đúng:

Mua chịu nguyên vật liệu nhập kho kế toán ghi, chọn 2 đáp án đúng:

A. Bên có TK phải thu của khách hàng (3111)

B. Bên có TK phải trả người cung cấp (3311)

C. Nợ TK 3111

D. Không đáp án nào đúng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng