Mua chịu nguyên vật liệu dùng ngay cho hoạt động SXKD kế toán ghi:

Mua chịu nguyên vật liệu dùng ngay cho hoạt động SXKD kế toán ghi:

A. Bên nợ TK chi dự án (662)

B. Bên nợ TK chi hoạt động SXKD (631)

C. Bên có TK phải trả người cung cấp (3311)

D. (b) và (c)

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng