Một ý kiến chấp nhận từng phần có ngoại trừ của kiểm toán viên được đưa ra khi bị giới hạn về phạm vi kiểm toán cần được giải thích trên:

Một ý kiến chấp nhận từng phần có ngoại trừ của kiểm toán viên được đưa ra khi bị giới hạn về phạm vi kiểm toán cần được giải thích trên:

A. Thuyết minh báo cáo tài chính

B. Báo cáo kiểm toán

C. Cả báo cáo kiểm toán và thuyết minh báo cáo tài chính

D. Cả báo cáo kế toán và báo cáo tài chính

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng