Một thành viên của một lớp được khai báo là private không những không thể được truy xuất từ bên trong lớp mà còn không nơi nào bên ngoài lớp.

Một thành viên của một lớp được khai báo là private không những không thể được truy xuất từ bên trong lớp mà còn không nơi nào bên ngoài lớp.

Chọn một câu trả lời

A. Câu 1 sai, câu 2 đúng

B. Câu 1 đúng, câu 2 sai 

C. Cả 2 câu cùng đúng

D. Cả 2 câu cùng sai 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

 Đáp án đúng là:  Câu 1 đúng, câu 2 sai

Vì:

+ Các thành phần Protected có thể truy xuất từ lớp đó và các lớp con của lớp đó

+ Thành phần private chỉ có thể truy xuất từ trong lớp đó.

Tags:

Một thành viên của một lớp được khai báo là private không những không thể được truy xuất từ bên trong lớp mà còn không nơi nào bên ngoài lớp.

Một thành viên của một lớp được khai báo là private không những không thể được truy xuất từ bên trong lớp mà còn không nơi nào bên ngoài lớp.

Chọn một câu trả lời

A. Câu 1 sai, câu 2 đúng  

B. Câu 1 đúng, câu 2 sai 

C. Cả 2 câu cùng đúng 

D. Cả 2 câu cùng sai  [Không đúng]

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Đáp án đúng là:  Câu 1 đúng, câu 2 sai

Vì:

+ Các thành phần Protected có thể truy xuất từ lớp đó và các lớp con của lớp đó

+ Thành phần private chỉ có thể truy xuất từ trong lớp đó.

Tags: