Một tập tin được cấu hình với quyền 754, như vậy phát biểu nào sau đây là phát biểu đúng ?

Một tập tin được cấu hình với quyền 754, như vậy phát biểu nào sau đây là phát biểu đúng ?

A. Owner/User có quyền đọc và thực thi

B. Owner/User chỉ có quyền đọc tập tin

C. Owner/User có toàn quyền

D. Owner/User chỉ có quyền ghi tập tin

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: