Một số tác vụ sau sẽ được áp dụng để kiểm tra xem một số nguyên là lẻ hay chẵn:

Một số tác vụ sau sẽ được áp dụng để kiểm tra xem một số nguyên là lẻ hay chẵn:

Begin(bắt đầu).

Nhập số nguyên n.

Nếu số đó là 0 thì hiển thị chuỗi: “Đây là số chẵn”.

Ngược lại hiển thị: “Đây là số lẻ”.

Chia n cho 2;

End(kết thúc).

Theo bạn, thứ tự các bước nào sau đây là đúng:

A. 1,2,3,4,5,6

B. 1,5,4,3,2,6

C. 1,2,5,3,4,6

D. 1,5,3,4,2,6

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: