Một nhóm multicast là một tập hợp các host cùng chia sẻ một địa chỉ multicast. Để tạo một nhóm multicast ta làm như thế nào?

Một nhóm multicast là một tập hợp các host cùng chia sẻ một địa chỉ multicast. Để tạo một nhóm multicast ta làm như thế nào?

A.  Chọn địa chỉ router trên mạng con địa phương là 224.0.0.2

B. Chọn một địa chỉ ngẫu nhiên từ 225.0.0.0 đến 238.255.255.255

C. Chọn địa chỉ phát sóng trên mạng có dạng là 224.2.X.X

D. Chọn địa chỉ hệ thống trên mạng con địa phương là 224.0.0.1

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: