Một mạng lớp C cần chia thành 9 mạng con sử dụng Subnet Mask nào sau đây:

Một mạng lớp C cần chia thành 9 mạng con sử dụng Subnet Mask nào sau đây:

A. 255.255.255.224

B. 255.0.0.255

C. 255.224.255.0

D. 255.255.255.240

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

Tags: