Một mạng con lớp C mượn 5 bit để chia Subnet thì Subnet Mask sẽ là:

Một mạng con lớp C mượn 5 bit để chia Subnet thì Subnet Mask sẽ là:

A. 255.255.224.0

B. 255.255.255.1

C. 255.255.255.248

D. 255.255.255.128

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Tags: