Một mạng con lớp C mượn 2 bit để chia Subnet thì Subnet Mask sẽ là:

Một mạng con lớp C mượn 2 bit để chia Subnet thì Subnet Mask sẽ là:

A. 255.255.224.0

B. 255.255.255.192

C. 255.255.255.240

D. 255.255.255.128

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: