Một mạng con lớp B mượn 7 bit để chia subnet thì SM sẽ là?

Một mạng con lớp B mượn 7 bit để chia subnet thì SM sẽ là?

A. 255.255.254.0

B. 255.255.254.192

C. 255.255.255.240

D. 255.255.255.254

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: