Một mạng con lớp B mượn 5 bit để chia subnet thì SM sẽ là?

Một mạng con lớp B mượn 5 bit để chia subnet thì SM sẽ là?

A. 255.255.248.0

B. 255.255.255.1

C. 255.255.255.248

D. 255.255.255.128

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

Tags: