Một mạng con lớp A mượn 7 bit để chia subnet thì SM sẽ là?

Một mạng con lớp A mượn 7 bit để chia subnet thì SM sẽ là?

A. 255.255.254.192

B. 255.254.0.0

C. 255.248.0.0

D. 255.255.255.254

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Tags: